Vital Vaasa
   

Veden reittejä - Sadeveden kierron elvyttäminen Vaasan eteläisen kaupunkikeskustan alueella

Ulla Loukkaanhuhta
4.5.2001

JOHDANTO | KAUPUNGISTUMISEN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET | SADEVESIEN KÄSITTELYN NYKYKÄYTÄNNÖT | SADEVEDEN KIERRON ELVYTTÄMISEN TAVOITTEET | SADEVEDEN KIERRON ELVYTTÄMINEN | VITAL VAASA SUUNNITELMAT | SADEVEDEN KIERRON ELVYTTÄMISEN SUUNNITTELU | JOHTOPÄÄTÖKSIÄ | LÄHDELUETTELO | LISÄTIETOJA | LIITTEET

Lähdeluettelo

Airaksinen, J. 1978. Maa- ja pohjavesihydrologia. Oulu, Kaleva.

American Geophysical Union 1982. Urban Stormwater Hydrology. Toim. D. F. Kibler. Water Resources Monograph 7. Washington, D.C.

Axelsson, J. & Hallgren A. 1993. Regn som resurs. Gröna Fakta. Ilmestynyt liitteenä julkaisussa Utemiljö 2/93.

Berliner Wasser. 2000. Water Resource Management and Sustainable Development. Esittelymoniste.

Bonn, C. 2001. Ekologisk dagvattenhantering i våra nordiska grannländer. Vital Vaasa raporttiluonnos.

Bäckström, M. & Viklander, M. 1999. Integrated stormwater management in cold climates. Seminaariesitelmä 7-11.7.1999, Ås.

Center for Watershed Protection 1997. Stormwater BMP Design Supplement for Cold Climates.

Center for Watershed Protection 1998. Practical Watershed Planning for Growing Watersheds. Course Notebook for Pre- Conference Workshop 9.2.1998. Ellicott City, Maryland.

Center for Watershed Protection 2001. Selecting the Most Effective Stormwater Treatment Practice. Slideshow. Viitattu 23.4.2001. Saatavilla www-muodossa: URL:http://www.stormwatercenter.net

Dagvattenstrategi för Stockholm 2000. Viitattu 17.11.2000. Saatavilla www-muodossa: URL:http://www.miljoporten.stockholm.se/dagvatten/intro.htm

Florgård, C. & Palm, R.1980. Vegetationen i dagvattenhanteringen. Naturvårdsverket. Stockholm.

Hall, M. J. 1984. Urban Hydrology. Essex, Elsevier.

Hanski M. 2000. Vesirakentamista luonnon ehdoilla.Ympäristö 2 / 2000, s. 30 –31

Helsingin Sanomat 5.8.2000. Maailman ekosysteemien tila heikkenee yhä. s.16.

Helsingin Sanomat 14.1.2001. Ihminen lisännyt itse luonnontuhoja.

Hirvonen, A. 2000. Piha syntyy myös soraan ja hiekkaan. Asuntomessujen pihat 2000. Viherpiha 5/2000, s. 8-9

Hooli, J., Tuononen, E. & Vakkilainen, P. 1978. Vesitalouden perusteet. Espoo, Otakustantamo.

Itämeren tila 1997. Ympäristöministeriön julkaisu 113. Helsinki. Edita.

Jeffries, C. 2001. Roadside swales for source control. Vital Vaasa seminaariesitelmä 31.1.2001, Vaasa.

Järvelä, J. 1998. Luonnonmukainen vesirakennus. Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja. Espoo.

Kaupunkiliitto 1979. Vesijohtojen ja viemäreiden suunnittelu. Kaupunkiliiton julkaisu B 63.

Kalliola, R. 1973. Suomen kasvimaantiede. Porvoo

Kannala, M. 2000. Vaasan kaupungin hulevesikuormituksen vähentäminen. Diplomityö, Oulun yliopisto.

Komulainen, M. 1995. Taajamametsien hoito. Jyväskylä: Gummerus.

König, K 1996. Regenwasser in der Architectur - ökologische Konzepte. Freiburg.

Larm T. 1994. Dagvattnets sammansättning, recipientverkan och behandling. En kunskaps- och erfarenhetsstudie. VAFORSK raportti.

Larm, T: 2000. Utforming och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. VAForsk raportti 10 / 2000.

Larm, T & Lagerwall T. & Skoglund Å. 1998. Dagvattenhanterinsplan för Tyresö kommun. Tyresön kunnan ja VBB VIAK:in julkaisu.

Leminen, K. 1985. Imeyttävä kuivatustekniikka pientaloalueella. VTT:n tiedote 459. Espoo.

Lindberg, M. 2001. Ihminen itse usein syyllinen siitepölyallergioiden syntyyn. Liikenteen saasteet lisäävät siitepölyn vaikutusta. Helsingin Sanomat 10.4.2001, s.11

Londong, B & Nothnagel, A. (Toim.) 1999. Bauen mit dem Regenwasser. Aus der Praxis von Projekten. IBA Emscher Park. München, Oldenbourg.

Lundberg, K. & Lindmark, P. 1994. Rening av vägdagvatten. Statens Geotekniska Institut, Vägledning 7. Linköping

Lönngren, G. 1996. Dammar. Grönä Fakta. Ilmestynyt liitteenä julkaisussa Utemiljö 5 /1996.

Lönngren, G. 2000. Vatten i dagen – exempel på ekologisk dagvattenhantering. Centrum för ekologisk dagvattenhantering. Raporttiluonnos

Mannerla, M. 1993. Satoi taikka haistoi. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu. Espoo.

Menze, H. 2001. Das Mulden-Rigolen- System in Hannover Kronsberg. Vital Vaasa seminaariluento 31.1.2001, Vaasa.

Mustonen, E. (Toim.) 1986 Sovellettu hydrologia Vesiyhdistys. Mänttä.

Panu, J. 1998. Maisemarakenteen ja taajamarakenteen yhteensovittaminen. Ympäristöministeriön julkaisu 264. Vantaa. Sinari.

Panu, J. 2000. Vital Vaasa matkaraportti. Vaasan kaupunki.

Pettersson, T. 1996. Pollution reduction in stormwater detention ponds. Lisensiaattityö, Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering. Göteborg.

Pötz, H. & Bleuze, P, 1998. Zichtbaar, tastbaar, zinvoll. De integratie van natuur en tecniek in de vormgeving van stedelijk water. Rotterdam

Ruohtula, J. 1996. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen moniste 11. Helsinki.

Salo, A-M. (Toim.) 1981. Rakennettiin uusi Vaasa. Mirjam Lehtikannon kirjoituksia.Vaasa. Suomenlahti rehevöityy 1998. Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön esite. Helsinki.

Thorolfsson, S. T. 1997. A Study on the effects of urban runoff controls in the Sandsli research catchment. Water Science and Technology, Vol. 36, No. 8-9, s. 379-384.

Sarvas, R. 1964. Havupuut. Porvoo: WSOY

Sillanpää, A. & Kyröläinen, H. 2000. Vital Vaasa hydrologinen raportti. Luonnos.

Urban Drainage and Flood Control District 1999. Urban storm drainage. Criteria manual. Volume 3 - best management practices. Denver.

Vaasan kaupunkisuunnittelu 1991. Ylijäämämassojen sijoittuminen Vaasan viheralueiden maisemarakennuskohteisiin v. 1991 – 2011. Yleiskaavaosaston raporttiluonnos 2.8.1991

Vaasan kaupunkisuunnittelu 1997a. Keskustan osayleiskaava.

Vaasan kaupunkisuunnittelu 1997b. Vaasa Vista raportti.

Vaasan kaupunkisuunnittelu 2000. Kaavoituskatsaus 2000. Yleiskaavaosaston raportti. Vatten - möjligheter och problem i planeringen. Viitattu 17.11.2000. Saatavilla www-muodossa: URL:http:/www.miljoporten.stockholm.se/ mf/mkb/vatten.htm

Viljanen, K. & Vuolteenaho, H. 1986. Vaasan kaupungin rakennusperinneselvitys. Vaasan kaupunkisuunnitteluvirasto. Vaasa

Virta, S. 1998. Vaasan historialliset puistot ja puutarhat. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen monisteita 18/1998

Vuorenmaa, O. 2000. Kasarmitorin puiston kehitys. Esitelmä Vaasan teknisessä virastossa n. 31.5.2000.

Wasser am Kronsberg 2000. Expo 2000 esite.

JOHDANTO | KAUPUNGISTUMISEN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET | SADEVESIEN KÄSITTELYN NYKYKÄYTÄNNÖT | SADEVEDEN KIERRON ELVYTTÄMISEN TAVOITTEET | SADEVEDEN KIERRON ELVYTTÄMINEN | VITAL VAASA SUUNNITELMAT | SADEVEDEN KIERRON ELVYTTÄMISEN SUUNNITTELU | JOHTOPÄÄTÖKSIÄ | LÄHDELUETTELO | LISÄTIETOJA | LIITTEET

Takaisin